Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία«ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
Αρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ.

Ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία " ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ " και ξενόγλωσσα "ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE ARCHITECTURAL HERITAGE OF LEMNOS ISLAND".

Διακριτικός τίτλος είναι: " ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ " και ξενόγλωσσα " ANEMOESSA ".-

Η σφραγίδα του Ομίλου είναι κυκλική, στη μέση φέρει αποτυπωμένο το νησί της Λήμνου και περιφερειακά η επωνυμία του Ομίλου και το έτος ιδρύσεως.
Σκοπός του σωματείου είναι:

1/ Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τα οικολογικά και περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα που αφορούν τη νήσο Λήμνο και άπτονται της αισθητικής του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της,
2/ Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τα προβλήματα διατήρησης και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς της νήσου Λήμνου,
3/ Η διατήρηση, η προστασία και η αισθητική αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της,
4/ Η διατήρηση και η βελτίωση της φυσιογνωμίας του τοπίου της
5/ Η διατήρηση και η προστασία των δασών και του πρασίνου της καθώς και η αναδάσωσή της,
6/ Η προστασία από την ρύπανση του εδάφους, της θάλασσας και ειδικά των ακτών της, από κάθε είδους απόβλητα και ρύπους,
7/ Η προστασία του περιβάλλοντος από εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας, από υπέργεια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, από τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων και άλλων εν γένει συσκευών και εγκαταστάσεων που προσβάλουν την αισθητική όψη του περιβάλλοντός της,
8/ Η διατήρηση και η προστασία του φυσικού κάλους των ακτών, των φρουρίων, του αρχαιολογικού θεάτρου της, των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων της καθώς επίσης και της χλωρίδας και της πανίδας της,
9/ Η προστασία από την ηχορύπανση των κατοικιών και ιδιαίτερα των ακτών της, που προέρχεται από τα νυκτερινά κέντρα, τα πάσης φύσεως και ονομασίας μπάρ, τις καφετέριες κ.λ.π.,
10/ Η συνεργασία με όλες τις Αρχές και όλους τους φορείς με στόχο την μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Μύρινας,
11/ Η διατήρηση, προστασία κι εξοικονόμηση φυσικών πόρων,
12/ Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα,
13/ η προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του φυσικού κάλλους της νήσου Λήμνου, της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της, των αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων της, των εθίμων και των παραδόσεών της,
14/ η διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων οπουδήποτε, με αντικείμενο την προβολή και ανάδειξη του φυσικού κάλους της νήσου Λήμνου και εν γένει η υιοθέτηση κάθε εκδήλωσης που αποσκοπεί σ΄ αυτήν.
Εδρα του Ομίλου ορίζεται ο Δήμος της Θεσσαλονίκης.-

Αρθρο 2
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Αυτά είναι:

2.1/ Η ενημέρωση, παρέμβαση ή αναγγελία προς τους αρμόδιους και μη φορείς, προς όλες τις Αρχές και Υπηρεσίες, τα άτομα, τις Δημοτικές Αρχές και Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, τα σωματεία, τα επιμελητήρια, τους οργανισμούς, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα Υπουργεία kai γενικά την Ελληνική Κυβέρνηση για τα εν γένει προβλήματα και παραβάσεις που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης και ανάδειξης τηςαρχιτεκτονικής κληρονομιάς της νήσου Λήμνου,

2.2/ Η ενημέρωση, παρέμβαση ή αναγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε ειδικότερη Διεύθυνση και υπηρεσία της, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάθε υπηρεσία του, προς κάθε άλλο Ευρωπαϊκό φορέα, οργανισμό, Αρχή και σωματείο για τα εν γένει προβλήματα και παραβάσεις που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της νήσου Λήμνου,

2.3/ Η διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων με αντικείμενο την προστασία του φυσικού κάλους εν γένει της Λήμνου,

2.4/ Η συνεργασία με Αρχές, φορείς, υπηρεσίες, τράπεζες, επιμελητήρια, οργανισμούς και σωματεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την επίτευξη του σκοπού του Ομίλου,

2.5/ Η εγγραφή του σωματείου στις αντίστοιχες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες και ενώσεις σωματείων που ασχολούνται και καλλιεργούν ανάλογους σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Αρθρο 3
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα Μέλη του σωματείου διακρίνονται σε: α/ ιδρυτικά, β/ τακτικά γ/ επίτιμα και δ/ φίλοι του Ομίλου.-
Αρθρο 4

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.

4.1/ Δικαίωμα εγγραφής στον όμιλο έχουν όσοι γεννήθηκαν στην νήσο Λήμνο, οι ανιόντες και κατιόντες τους απεριορίστως καθώς και οι σύζυγοί τους και εφόσον συγκεντρώνουν τις κατά το νόμο λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής τους σε σωματείο. Ακόμη, όσοι ήταν ή είναι εγκαταστημένοι στην Λήμνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και οι κατιόντες τους. Τέλος, όσοι διατηρούν οι ίδιοι ή ανιόντες ή κατιόντες τους κατοικία στην Λήμνο.

4.2/ Για την εγγραφή τακτικού μέλους στο σωματείο απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να φέρει υπογραφές από δύο ιδρυτικά ή τακτικά ή επίτιμα μέλη. Η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παρέχεται μέσα σε προθεσμία εξήντα [60] ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Επακολουθεί η εγγραφή στο Βιβλίο μελών του σωματείου.

4.3/ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του να απορρίψει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος έγγραφής του είτε επί πλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βουλήσεως.

4.4/ Τα τακτικά μέλη του σωματείου, μετά πάροδο ενός [1] έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

4.5/ Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των τακτικών μελών είναι:

4.5.Α/ Η συμμετοχή τους στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις του σωματείου και η ψηφοφορία για οιοδήποτε θέμα,

4.5.Β./ Η εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτού ή άλλων οργάνων που τυχόν ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση του σωματείου καθώς ακόμη και ως αντιπροσώπων του σωματείου στις γενικές συνελεύσεις ή τα Διοικητικά Συμβούλια των ομοσπονδιών ή ενώσεων ή συνδέσμων, στις οποίες είναι μέλος ο Ομιλος.

4.5.Γ/ Η ελεύθερη είσοδός τους στο εντευκτήριο του Ομίλου καθώς και στις εκδηλώσεις του Ομίλου.

4.5.Δ/ Η υποβολή εγγράφων προτάσεων, καταγγελιών, παραπόνων κ.λ.π. προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλα όργανα του Ομίλου.

4.5.Ε/ Η έγγραφη αίτηση συγκλήσεως έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μελών του σωματείου, εφόσον αυτή συνυπογράφεται από το ένα τέταρτο [¼] των τακτικών και παράλληλα ταμειακώς εν τάξει μελών του σωματείου και εφόσον στην αίτηση αυτή καθορίζεται επακριβώς το θέμα ή τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην έκτακτη γενική συνέλευση κατά τα παρακάτω οριζόμενα.

4.5.ΣΤ/ Η αποδοχή και η εκτέλεση εκτάκτων καθηκόντων, τα οποία μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου να τους αναθέσει. Αρνηση επιτρέπεται μόνο ύστερα από σπουδαίο λόγο, που πρέπει να γνωστοποιηθεί έγκαιρα και εγγράφως προς το

Διοικητικό Συμβούλιο.-

4.5.Ζ/ Η παρουσία τους στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις του σωματείου, καθώς και σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την προϋπόθεση ότι τους καλεί αυτό να παραστούν.

4.5.Η/ Η επίδειξη συνεχούς ενδιαφέροντος για τα πράγματα του σωματείου καθώς και η επίδειξη άψογης και κόσμιας συμπεριφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του σωματείου ή και προς τρίτους, μέσα στο εντευκτήριο του Ομίλου.

Αρθρο 5
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

5.1/ ΙΔΡΥΤΙΚΑ μέλη είναι όσα μέλη υπέγραψαν το καταστατικό του Ομίλου αρχικά, με το οποίο ιδρύθηκε ο ΄Ομιλος. Την ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους φέρουν εφ΄ όρου ζωής τους και δεν μπορούν να διαγραφούν από τα μητρώα του Ομίλου από καμιά Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο, παρά μόνο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.8. Τα ιδρυτικά μέλη προσκαλούνται υποχρεωτικά σε κάθε εκδήλωση του Ομίλου και απολαμβάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης και θέσεως, ανώτερης και αυτής των επισήμων προσκαλεσμένων του Ομίλου. Κατά τα λοιπά,τα ιδρυτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των τακτικών μελών του ομίλου.

5.2/ ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου και ύστερα από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους προς τον Ομιλο, προς το νησί της Λήμνου, στον πολιτισμό γενικά ή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εν γένει.

5.2/ Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών, αλλά παράλληλα στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

5.3/ Στην κατηγορία των μελών: "ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ", μπορούν να εγγραφούν όσοι συμφωνούν και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού του Ομίλου και δεν διαθέτουν τα προσόντα περί εγγραφής τους σε κάποια άλληκατηγορία μελών του ομίλου. Οι ΦΙΛΟΙ του Ομίλου εγγράφονται ως μέλη του με τον ίδιο τρόπο όπως και τα τακτικά μέλη. Εχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μ΄ αυτά, πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

5.4/ Τα επίτιμα μέλη και οι φίλοι του Ομίλου εγγράφονται σε διαφορετικά ειδικά μητρώα μελών.-

Αρθρο 6

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Ομίλου:

6.1/ όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο [18ο] έτος της ηλικίας του.

6.2/ όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πολύ σοβαρά αδικήματα, όπως ο νόμος προβλέπει.

6.3/ Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ομίλου το προσωπικό του για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα [1] χρόνο από τη λήξη της,καθώς και όσοι συνάπτουν σύμβαση με τον όμιλο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα [1] χρόνο μετά τηλήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της συμβάσεως ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.

6.4/ Μέλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις του σωματείου στην περίπτωση που η απόφαση της συνελεύσεως αφορά στην επιχείρηση δικαιοπραξίας ή στην έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και αυτού του ιδίου ή της συζύγου του ή συγγενών του εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγενείας

Αρθρο 7

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ.

Μέλος διαγράφεται από τα μητρώα μελών του σωματείου ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν:

7.1/ καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του προς το σωματείο για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών και αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί με απλή επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου

7.2/ η διαγωγή του κριθεί ασυμβίβαστη προς τις αρχές και τον σκοπό του ομίλου, από την οποία διαγωγή του θίγονται τα συμφέροντα ή το κύρος του ομίλου ή η διαγωγή του αντίκειται στις διατάξεις του καταστατικού του.

7.3/ δημοσιεύσει στο τύπο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, αβάσιμες για το Διοικητικό Συμβούλιο επικρίσεις, με σκοπό την μείωση ή προσβολή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του σωματείου.

7.4/ υποβάλει έγγραφη αίτηση περί παραιτήσεώς του.

7.5/ Σε κάθε περίπτωση διαγραφής και πριν να κινηθεί η διαδικασία της διαγραφής, είναι υποχρεωμένο το Διοικητικό Συμβούλιο να καλέσει το προς διαγραφή μέλος σε απολογία ενώπιόν του. Το καλούμενο σε απολογία μέλος μπορεί να απολογηθεί προφορικά ή και γραπτά.

7.6/ Κάθε μέλος που με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφηκε, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως του Δ.Σ. ενώπιον της πρώτης μετά την απόφαση του Δ.Σ. γενικής συνελεύσεως των μελών του σωματείου.

7.7/ Μέλη που παραιτήθηκαν, μπορούν να εγγραφούν και πάλι εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση και τηρηθούν οι όροι του άρθρου

4 του καταστατικού.

7.8/ Τα ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ δεν μπορούν να διαγραφούν από τα μητρώα του Ομίλου με οιαδήποτε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή και Γενικής Συνελεύσεως, για οιονδήποτε λόγο και αιτία. Η μοναδική περίπτωση διαγραφής τους είναι όταν υποβάλουν έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον για την διαγραφή τους αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μελών.-

Αρθρο 8

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ.

Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσ-σονται ευεργέτες ή δωρητές όσοι, μέλη του ομίλου ή μη, προσφέρουν αξιόλογη οικονομική ενίσχυση προς το αυτον.Τα ονόματα των ευεργετών και δωρητών αναγράφονται σε ειδικό πίνακα ανηρτημένο στα γραφεία του σωματείου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

Αρθρο 9

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.

9.1/ Η τακτική γενική συνέλευση του ομίλου είναι το ανώτατο όργανο διοικήσεως και αποφασίζει επί παντός θέματος κατά τα οριζόμενα στο νόμο και το καταστατικό. Τα μέλη του σωματείου συνέρχονται σε τακτική γενική συνέλευση κάθε δύο [2] έτη.Ως τόπος συνελεύσεως ορίζεται η έδρα του σωματείου, αλλά και η νήσος Λήμνος, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά την συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί υποχρεωτικά για τις πράξεις και ενέργειες της θητείας του, η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεσή της για τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και η συνέλευση απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη. Κατά τα έτη των αρχαιρεσιών εκλέγει τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου.-

9.2/ Τα μέλη του σωματείου συνέρχονται σε έκτακτη γενική συνέλευση στις εξής περιπτώσεις: α/ εφόσον το ζητήσει εγγράφως το ένα τέταρτο [1/4] των ιδρυτικών και των τακτικών μελών του σωματείου και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει κάθε ταμειακή τους υποχρέωση προς τον Ομιλο. Στην αίτησή τους πρέπει επακριβώς να καθορίζουν και τα θέματα προς συζήτηση, β/ εφόσον το ζητήσει εγγράφως η Εξελεγκτική Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ.β του Καταστατικού και γ/ εφόσον το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις περιπτώσεις α΄ και β΄, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τα μέλη του σωματείου σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αιτήσεως, αναφέροντας και τα θέματα προς συζήτηση.

9.3/ Η πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνελεύσεως πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, το τόπο και το χρόνο της συνελεύσεως και πρέπει να δημοσιεύεται σε μία [1] ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και, αν είναι δυνατόν, μία εφημερίδα της Λήμνου, τουλάχιστον οκτώ [8] μέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα της συνελεύσεως.Η πρόσκληση είναι έγγραφη και αποστέλλεται στα μέλη με απλό ταχυδρομείο και επίσης αναρτάται στα γραφεία του σωματείου οκτώ [8] μέρες πριν από τη μέρα της συνελεύσεως.

9.4/ Για να υπάρχει απαρτία στη γενική συνέλευση, πρέπει να παρευρίσκεται σ΄ αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε και με εξουσιοδότηση, τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] των ιδρυτικών και τακτικών [και ταμειακώς εν τάξει] μελών του ομίλου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως μέσα σε οκτώ [8] μέρες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η συνέλευση πραγματοποιείται με όσα μέλη κι΄ αν παρίστανται.

9.5/ Στις γενικές συνελεύσεις προεδρεύει ένα μέλος, το οποίο δεν είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στις περιπτώσεις αρχαιρεσιών δεν είναι υποψήφιο προς εκλογή. Μαζί με τον πρόεδρο της γεν.συνελεύσεως εκλέγεται και ένα μέλος ως γραμματέας της, με σκοπό να κρατά τα πρακτικά. Η εκλογή του προέδρου της γεν. συνελεύσεως και του γραμματέα γίνεται δι΄ ανατάσεως των χειρών.

9.6/ Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που αλλιώς ορίζει το Καταστατικό. Αυτές καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, που τηρείται γι΄ αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνελεύσεως.

9.7/ Απαγορεύεται απολύτως κατά τις εργασίες της γενικής συνελεύσεως καθώς και κατά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου κάθε συζήτηση για προσωπικά και πολιτικά θέματα.

9.8/ Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται είτε με ανάταση των χειρών είτε με ονομαστική κλήση. Στις περιπτώσεις αναδείξεως νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, έκφρασης μομφής ή εμπιστοσύνης προς την διοίκηση καθώς και σε κάθε περίπτωση που το ζητήσει ποσοστό ενός τρίτου [1/3] των παρισταμένων μελών, οι ψηφοφορίες είναι μυστικές.

9.9/ Ένα μέλος του ομίλου έχει δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει ένα άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση. Η εξουσιοδότηση πρέπει απαραίτητα να είναι έγγραφη και η υπογραφή του μέλους που παρέχει την εξουσιοδότηση να είναι επικυρωμένη από Κ.Ε.Π, Δικηγόρο ή Συμβολαιογράφο ή ανάλογο πρόσωπο ή Αρχή αν προέρχεται από το εξωτερικό. Η εξουσιοδότηση μπορεί να παρέχεται και με σύγχρονη ηλεκτρονική μορφή δηλαδή με e-mail. Η εξουσιοδότηση παρέχεται μόνο για μια συγκεκριμένη συνέλευση, είναι ατομική και ανέκκλητη και αυτοδικαίως παρέχει απεριορίστως στο μέλος-εκπρόσωπο πλήρη δικαίωμα εκπροσώπησης, δηλ. για όλες τις προτάσεις, πράξεις, ενέργειες και αποφάσεις της Γ.Σ. Η εξουσιοδότηση από την έναρξη της συνέλευσης εγχειρίζεται στον πρόεδρο αυτής και παραμένει στο αρχείο του ομίλου. Είναι άκυρη η παροχή ομαδικής εξουσιοδοτήσεως προς το ίδιο μέλος.-

Αρθρο 10

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

10.1/ Στη γενική συνέλευση, μετά την λογοδοσία της απερχομένης διοικήσεως και όταν υπάρχει θέμα ημερησίας διατάξεως περί εκλογής μελών για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη αυτής και δι΄ ανατάσεως των χειρών, εκλέγουν τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τις αρχαιρεσίες.

10.2/ Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής καλεί ονομαστικά τα μέλη από την σειρά του βιβλίου πρακτικών των γενικών συνελεύσεων στο οποίο είναι γραμμένα, να ρίψουν την ψήφο τους μέσα στην κάλπη, την οποία προηγουμένως έχει ασφαλίσει η εφορευτική επιτροπή.

10.3/ Η ψηφοφορίες διεξάγονται με ψηφοδέλτια ομοιόμορφα και τα ονόματα και επώνυμα των υποψηφίων ή τα προς ψηφοφορία θέματα αναγράφονται επίσης ομοιόμορφα και με αλφαβητική σειρά.

10.4/ Κάθε μέλος δικαιούται να θέσει μέχρι επτά [7] σταυρούς για τους υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου και τρεις [3] σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εφόσον το ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους σταυρούς θεωρείται άκυρο. Μπορεί το ψηφοδέλτιο να είναι άκυρο ως προς το Διοικητικό Συμβούλιο και έγκυρο ως προς την Εξελεγκτική Επιτροπή και αντίστροφα. ΄Ακυρο επίσης είναι το ψηφοδέλτιο όταν φέρει γενικά ίχνη αναγνωρίσεως.

10.5/ Μετά το πέρας της ψηφοφορίας διενεργείται από την εφορευτική επιτροπή η διαλογή των ψήφων και συντάσσεται πρακτικό από αυτή. Στο πρακτικό αναγράφονται ο αριθμός των παρόντων μελών,ο αριθμός των μελών που ψήφισαν, ο αριθμός τωνεγκύρων και ακύρων ψηφοδελτίων και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με τους σταυρούς που ο καθένας έλαβε κατά τη ψηφοφορία. Το πρακτικό, το οποίο γράφεται μέσα στο Βιβλία των Πρακτικών της Γενικής συνελεύσεως του ομίλου υπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ή έστω από τα δύο εκ των τριών μελών της.

10.6/ Με βάση τον αριθμό των ψήφων που έκαστος υποψήφιος έλαβε, όπως τούτο προκύπτει από το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής οι επτά πρώτοι κατά σειρά ψήφων από τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγονται για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου, ενώ οι υπόλοιποι τρεις [3] θεωρούνται ως αναπληρωματικά μέλη, πάλι κατά σειρά ψήφων που έλαβαν.Ακόμα, τρεις πρώτοι κατά σειρά ψήφων από τους υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται ως τακτικά μέλη αυτής, ενώ οι υπόλοιποι τρεις [3] θεωρούνται ως αναπληρωματικά μέλη και κατά σειρά ψήφων που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών, διενεργείται αμέσως κλήρωση, μεταξύ αυτών που ισοψηφίστηκαν, από την ίδια εφορευτική επιτροπή.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Αρθρο 11
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

11.1/ Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την γενική συνέλευση των ιδρυτικών, τακτικών και επιτίμων μελών του σωματείου για θητεία δύο [2] ετών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να κατοικούν οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μέσα σε προθεσμία οκτώ [8] ημερών από την εκλογή τους, τα μέλη συνέρχονται με πρόσκληση αυτού που έλαβε τους περισσοτέρους ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες ή σε περίπτωση ολιγωρίας αυτού από ένα άλλο μέλος, για να εκλέξει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο,τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον ΄Εφορο Εκδηλώσεων και τον ΄Εφορο Δημοσίων Σχέσεων. Η ψηφοφορία είναι φανερή, πλην αν, έστω και ένα μέλος της συνελεύσεως,ζητήσει μυστική ψηφοφορία.

11.2/ Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οιασδήποτε υπηρεσίας προς τον όμιλο, επιτρέπεται, με συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ. να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.-

11.3/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα ή όταν παρίσταται ανάγκη και υπάρχουν θέματα προς συζήτηση. Η πρόσκληση γίνεται προφορικά από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα ή τον αντικαταστάτη του ήαν το ζητήσουν τρία [3] τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται ένα μέλος και για λογαριασμό ενός άλλου μέλους, εφόσον όμως το τελευταίο είναι εφοδιασμένο με γραπτή εξουσιοδότηση και η υπογραφή του είναι επικυρωμένη από Κ.Ε.Π., Δικηγόρο, Συμβολαιογράφο ή άλλη Αρχή ή ανάλογο πρόσωπο ή Αρχή του Εξωτερικού ή ακόμη αν παρέχεται με σύγχρονα, ηλεκτρονικής μορφής, μέσα δηλαδή e-mail. Η εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά μια ορισμένη συνεδρίαση αλλά μπορεί να ισχύει και για μεγάλο ή αόριστο χρονικό διάστημα, πρέπει όμως να αναγράφεται τούτο στην εξουσιοδότηση. Το μέλος που εξουσιοδοτήθηκε, ενεργεί απεριόριστα για λογαριασμό αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση.

11.4/ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται πέντε [5] μέλη τουλάχιστον [είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση] και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.Η ψηφοφορία είναι φανερή, πλην αν ζητήσει έστω και ένα μέλος μυστική ψηφοφορία. Οταν η ψηφοφορία είναι μυστική και υπάρχει ισοψηφία, τότε επαναλαμβάνεται μέχρι να ληφθεί απόφαση. Οταν η ψηφοφορία είναι φανερή και υπάρχει ισοψηφία, τότε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Επί προσωπικών θεμάτων, η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική, με παράλληλη αποχή του μέλους που αφορά η ψηφοφορία.

11.5/ Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά στο σχετικό Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. Σ΄αυτά πάντα εγγράφεται και η απόφαση της μειοψηφίας.

11.6/ Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει για λογαριασμό του Ομίλου, συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα,με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα παραπάνω πρόσωπα. Η παράβαση της διατάξεως αυτής συνεπάγεται την έκπτωση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που συνήψε τη σχετική σύμβαση.

11.7/ Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

11.8/ Σε περίπτωση μειώσεως, για οιονδήποτε λόγο, του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της θητείας του, τις κενές θέσεις καταλαμβάνουν κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη και αν δεν υπάρχουν το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του σωματείου για συμπλήρωση του αριθμού των επτά μελών του. Μετά την συμπλήρωση του Δ.Σ. γίνεται νέα κατανομή των αξιωμάτων.-

11.9/ Σε περίπτωση ομαδικής και ταυτόχρονης και για την αυτή αιτία παραίτησης του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου [Προέδρου-Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα] ή σε περίπτωση ομαδικής και ταυτόχρονης και για την ίδια αιτία παραίτησης τεσσάρων [4] μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται αυτοδικαίως ότι παραιτήθηκε ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, οπότε τα μη παραιτηθέντα μέλη είναιυποχρεωμένα να καλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του σωματείου, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.-

Αρθρο 12

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.1/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Δικαστικής Αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε νομικού και φυσικού προσώπου, ενώπιον κάθε Τραπέζης, Επιμελητηρίου,Ιδρύματος, Οργανισμού και εν γένει ενώπιον κάθε Διοικητικής, Οικονομικής, Πολεοδομικής, Δημοτικής, Νομαρχιακής κ.λ.π. Αρχής και σε όλες τις σχέσεις του σωματείου με οιονδήποτε τρίτο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιβλέπει την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών του σωματείου. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα την ημερησία διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού, διακόπτει ή λύει αυτές, επιβλέπει την διαχείριση του ταμείου, εγκρίνει, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τις δαπάνες του σωματείου, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία του σωματείου και κάθε έγγραφο αυτού, υπογράφει τα Πρακτικά, ελέγχει τις υπηρεσίες του ομίλου. Μπορεί, αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος ή ανάγκη για περιφρούρηση των συμφερόντων του ομίλου, να ενεργήσει μόνος του και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ό,τι απαιτείται και να λάβει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των υστέρων για τις πράξεις του.

12.2/ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, σε όλη την έκταση των καθηκόντων του.

12.3/ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί όλη την αλληλογραφία του ομίλου, συνυπογράφοντας αυτήν με τον Πρόεδρο, τηρεί όλα τα κατά τον νόμο απαραίτητα Βιβλία του σωματείου [πλην του ταμείου], συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών, έχει την σφραγίδα του σωματείου και έχει, τέλος, την ανωτάτη διεύθυνση της Γραμματείας.-

12.4/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Τον Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας σε όλη την έκταση των καθηκόντων του και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

12.5/ ΤΑΜΙΑΣ:

Ο Ταμίας φροντίζει για την ορθή τήρηση των λογιστικών εν γένει Βιβλίων και δικαιολογητικών του ταμείου του σωματείου,εισπράττει τα πάσης φύσεως χρηματικά ποσά που προορίζονται για το σωματείο εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις εισπράξεως για τα πάσης φύσεως έσοδα του σωματείου, για τις συνδρομές, τις δωρεές, τις αποζημιώσεις και τις πάσης φύσεως οφειλές προς το σωματείου από οιαδήποτε πηγή κι΄ αν προέρχονται αυτές. Ακόμα, διενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές προς οιονδήποτε τρίτο, βάσει του σχετικού εντάλματος πληρωμής που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Μπορεί να διενεργήσει έκτακτη πληρωμή με μόνη την έγγραφη εντολή του Προέδρου, με την υποχρέωση να ζητήσει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρώτη, μετά την διενέργεια της πληρωμής, συνεδρίαση αυτού. Στο τέλος κάθε τριμηνίας υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο λεπτομερή έκθεση των οικονομικών του σωματείου. Κατά την διενέργεια των γενικών συνελεύσεων των μελών του σωματείου και πριν από αυτήν υποβάλει προς την Εξελεγκτική Επιτροπή λεπτομερή λογιστική έκθεση για την οικονομική κατάσταση του σωματείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τέτοια κατάσταση οποτεδήποτε αυτή θελήσει. Τα χρηματικά ποσά του σωματείου είναι κατατεθειμένα σε μία Τράπεζα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, σε λογαριασμό επ΄ ονόματι του σωματείου και την διακίνηση αυτού του λογαριασμού διενεργεί ο Ταμίας, μόνος του, υπογράφοντας κάθε σχετική απόδειξη περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρηματικών ποσών από τον λογαριασμό αυτό. Τον ταμία απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένα από τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίσει αυτό τούτο το Διοικη-τικό Συμβούλιο και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

12.6/ ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Ο έφορος δημοσίων σχέσεων έχει την ευθύνη των δημοσίων εν γένει σχέσεων του ομίλου με τα μέλη του ομίλου, με τους τρίτους, με τις δημόσιες εν γένει αρχές και με τους εκπροσώπους φορέων και σωματείων, με σκοπό την άριστη δημόσια εμφάνιση του ομίλου. Εισηγείται προς το σ.δ. τον κατάλογο με τα πρόσωπα που πρέπει να καλούνται στις εκδηλώσεις του ομίλου και φροντίζει για την εξυπηρέτησή τους. Φροντίζει για την εξεύρεση πηγών των πάσης φύσεως επιχορηγήσεων και δωρεών προς τον όμιλο, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

12.7/ ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

Ο Εφορος εκδηλώσεων έχει την γενική ευθύνη και εποπτεία της διοργανώσεως κάθε εκδηλώσεως που αναλαμβάνει να διοργανώσει ο όμιλος. Εισηγείται προς το Δ.Σ. την διοργάνωση ή μη κάθε εκδηλώσεως, την συγκρότηση των αναγκαίων επιτροπών ή βοηθών των εκδηλώσεων και τον προϋπολογισμό των δαπανών κάθε μιάς.

Αρθρο 13

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει και να παύει ειδικές επιτροπές από μέλη αυτού ή μέλη του σωματείου, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση και το είδος του έργου κάθε επιτροπής,καθώς και τον χρόνο της διάρκειας αυτής. Μπορεί,ακόμη, να εξουσιοδοτεί κάποιο ή κάποιους από τα μέλη του, μαζί και με μέλη του ομίλου, για ειδικές αποστολές και εκπροσωπήσεις ή διενέργεια πράξεων που να υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Μπορεί, τέλος, να απαλλάξει ένα μέλος του από τα καθήκοντά του για τυχόν πράξεις του, οι οποίες αντιβαίνουν στα συμφέροντα του ομίλου ή αντιβαίνουν προς το καταστατικό και το νόμο, υποχρεούται όμως να συγκαλέσει, μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της αποφάσεως αυτής, έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του ομίλου με θέμα την έγκριση ή μη της αποφάσεώς του αυτής.

Αρθρο 14
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αυτοδικαίως εκπίπτουν από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου:

14.1/ αυτοί που κωλύονται να είναι μέλη του σωματείου, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος,

14.2/ αυτοί που τελούν σε σχέση εργασιακή κάθε είδους με τον όμιλο,

14.3/ Αυτοί που συνάπτουν με το σωματείο σύμβαση που συνεπάγεται αμοιβή ή επίτευξη κέρδους, ανάληψη εκτελέσεως έργου με αμοιβή, προμηθείας ή και πωλήσεως πράγματος και

14.4/ αυτοί που απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις αυτού.

Αρθρο 15
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15.1/ Όλα τα μέλη του ομίλου υποχρεούνται να φροντίζουν για τον όμιλο και να επιδεικνύουν τόσον απέναντι αυτού όσο και απέναντι του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλων των άλλων μελών του ομίλου, διαγωγή και εν γένει συμπεριφορά που να διέπεται και να χαρακτηρίζεται από υψηλό πνεύμα συνεργασίας, επικοινωνίας και εκτιμήσεως.

15.2/Κάθε παρέκκλιση ή παράβαση των παραπάνω βασικών αρχών, κάθε απείθεια στις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αρμοδίων οργάνων αυτού, κάθε αντικοινωνική συμπεριφορά και διαγωγή, κατά την διάρκεια της τέλεσης εκδηλώσεων ή όχι, κάθεκακή χρήση των οργάνων ή εγκαταστάσεων και επίπλων του ομίλου, κάθε προφανώς ανάρμοστη ή ανήθικη συμπεριφορά μέλους πρέπει υποχρεωτικά να τιμωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
α/ με γραπτή παρατήρηση,
β/ με αυστηρή γραπτή επίπληξη,
γ/ με απαγόρευση εισόδου στις εν γένει εγκαταστάσεις και εκδηλώσεις του ομίλου, για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους δ/ με διαγραφή από τα μητρώα μελών, όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.

15.3/ Σε κάθε περίπτωση και πριν από την επιβολή κάθε ποινής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει το προς τιμωρία μέλος σε απολογία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

15.4/ Στην περίπτωση επιβολής της ποινής της διαγραφής, το μέλος που τιμωρήθηκε έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση υποβάλλεται στο δ.σ. και απευθύνεται προς την γ.συνέλευση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία σαράντα πέντε [45] ημερών από την επομένη της γνωστοποιήσεως της τιμωρίας του. Το Δ.Σ. υποχρεούται να φέρει την αίτηση στην πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί. Η γενική συνέλευση αποφασίζει τελεσίδικα.-

Αρθρο 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16.1/ Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 του Καταστατικού, για θητεία όση διαρκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τα εξής καθήκοντα:

16.2/ Ελέγχει οποτεδήποτε επιθυμεί την οικονομική διαχείριση του σωματείου και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να θέτει στην διάθεσή της όλα τα ταμειακά δικαιολογητικά, τα λογιστικά βιβλία του ομίλου και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν ήθελε ζητήσει η Επιτροπή.

16.3/ Εφόσον η Επιτροπή σχηματίσει την πεποίθηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί πολύ κακή οικονομική διαχείριση, η οποία αντιβαίνει στο νόμο και τα συμφέροντα του ομίλου και απειλείται οικονομική κατάρρευση αυτού, μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως την σύγκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως με οικονομικά θέματα, οπότε το Δ.Σ.υποχρεούται να καλέσει την συνέλευση των μελών μέσα σε προθεσμία ενός μηνός.-


16.4/ Σε κάθε γενική συνέλευση συντάσσει έκθεση με την επακριβή και λεπτομερή οικονομική κατάσταση του σωματείου, η οποία έκθεσή της διαβάζεται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο αυτής στην γενική συνέλευση των μελών του σωματείου αμέσως μετά την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τέλος αυτής της εκθέσεώς της εισηγείται προς την γενική συνέλέυση την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την μέχρι της συντάξεως της εκθέσεως οικονομική διαχείριση από το Δ.Σ. Εχει επίσης δικαίωμα να εισηγηθεί και άλλα θέματα ή αλλαγές στο τρόπο που συντάσσονται και κρατούνται τα οικονομικά δικαιολογητικά του ομίλου.-

Αρθρο 17
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του σωματείου είναι:

17.1/ τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών του σωματείου,

17.2/ οι επιχορηγήσεις πάσης φύσεως και από κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο,κάθε φορέα τοπικής αυτοδιοικήσεως,το κράτος, κάθε Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωκοινοβουλίου, από κάθε Οργανισμό,΄Ιδρυμα,Επιμελητήριο,Τράπεζα,Σωματείο κλπ

17.3/ τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από εκδηλώσεις πάσης φύσεως, γιορτές, εράνους, λαχειοφόρους αγορές, κ.λ.π.,

17.4/ οι δωρεές, ευεργεσίες και κληρονομίες, με τον όρο συντάξεως απογραφής,

Αρθρο 18

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΗ Της ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ.

Το σωματείο διαλύεται είτε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είτε με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μελών του σωματείου η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των ποσοστού τριών τετάρτων [¾] των μελών του σωματείου και με απόφαση ποσοστού δύο τρίτων [2/3] των παρόντων.
Η περιουσία του σωματείου στην περίπτωση της διαλύσεως αυτού, περιέρχεται στο Επαρχείο Λήμνου για βελτίωση του περιβάλλοντος της νήσου Λήμνου.-

Αρθρο 19
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού μπορεί να γίνει σύμφωνα με το νόμο και με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μελών του ομίλου κατά την οποία συνέλευση να παρίσταται υποχρεωτικά ποσοστό ενός δευτέρου [1/2] τουλάχιστον των ιδρυτικών, τακτικών και επιτίμων μελών του σωματείου, τα οποία μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις πάσης φύσεως οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό και να αποφασίσει η συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων [3/4] των παρισταμένων μελών.

Αρθρο 20

Το Καταστατικό αυτό, απoτελείται από 20 άρθρα, είναι το ιδρυτικό καταστατικό του Ομίλου και θα ισχύει από τότε που νόμιμα θα επικυρωθεί από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και νόμιμα θα δημοσιευθεί στα Βιβλία Σωματείων του ιδίου Πρωτοδικείου.-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Μύρινα-Λήμνου,19 Αυγούστου 2006.

Τ Α Ι Δ Ρ Υ Τ Ι Κ Α Μ Ε Λ Η

[ακολουθούν 24 υπογραφές]

1/ Σπύρος Ζούρος του Ευστρατίου

2/ Αννα Ζούρου του Αναστασίου

3/ Μελπομένη Γναρδέλλη του Αποστόλου

4/ Γρηγόρης Μανινάκης του Εμμανουήλ

5/ Ειρήνη Μανινάκη του Γρηγορίου

6/ Γεώργιος Κωνσταντίνου του Ξενοφώντος

7/ Βασίλειος Κεραμιδάς του Γεωργίου

8/ Γεώργιος Γιώκος του Χαραλάμπους

9/ Γεώργιος Στράφτης του Τριανταφύλλου

10/ Αλίκη Παλαιολόγου-Μοστριού του Ιωάννη

11/ Δανάη Πέτρου του Δημητρίου

12/ Αλέξης Μοστριός του Σταματίου

13/ Γεώργιος Μιχαηλίδης του Κίμωνος

14/ Ευθύμιος Παπαγιάννης του Κωνσταντίνου

15/ Ηβη Νανοπούλου του Κωνσταντίνου

16/ Στράτος Κόρακας του Σάββα

17/ Αρίτσα Μαρκαντωνάτου του Βασιλείου

18/ Ιωάννης Βάρδας του Σωτηρίου

19/ Δέσποινα Ζήσου του Θεοδώρου

20/ Φωτεινή Ετμεκτσόγλου του Ηλία

21/ Ουρανία Βαγιάκου του Γρηγορίου

22/ Σοφία Χαψή του Χαραλάμπους

23/ Φιλιώ Ζούρου του Σπύρου

24/ Κωνσταντίνος Καλαμάντης του Δημητρίου.

 

Main Menu

Επικοινωνία

"ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ "

Τ.Θ. 103   Τ.Κ.81400   Μύρινα ΛΗΜΝΟΥ

email : info@anemoessa.net

Ο ΚΑΙΡΟΣ